Kvalitet

BasStäd använder ett kvalitetsledningssystem enligt ISO-standarden 9001 och miljöarbete enligt ISO 14001 sedan 2004.  Vårt kvalitetsarbete syftar på att via rutiner inom företaget säkerställa kvalitén som vi levererar till kunden.  Arbetsledare besöker arbetsplatsen och gör kontroller, vi har driftmöten med kund och avvikelsehantering. Miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, och vår gemensamma miljö.  Vi använder oss av metoder som tar hänsyn till den yttre miljön och arbetsmiljön, väljer miljömärkta medel och transportmöjligheter.  Miljön är en så viktig aspekt i vår verksamhet att den har präglat vår logga i grönt. 
Vi har digitaliserade kvalitetsuppföljningssystem och elektroniska närvarosystem.


Vid kvalitetskontroller används tidigare dokumentation för att se om kvaliten höjts på områden som eventuellt tidigare föranlett synpunkter. Ansvarig arbetsledare stödjer och motiverar våra medarbetare så arbetet utförs på avtalat och bästa sätt.

Arbetsledarens uppgift är också att förutse/upptäcka fel och brister samt eventuella behov av ändringar som kan leda till ett bättre städresultat. Arbetsledaren hjälper då vår medarbetare samt talar med Er om idéer och förslag till eventuella förändringar.

Vi satsar på utbildning av vår personal och har personalvård utöver det vanliga.  Det leder till att vi behåller våra medarbetare i flera år.